Zielone Zacisze

 

 

DOMY Z REKUPERACJĄ

Zamieszkaj w domu, który oszczędza energię!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie (42-215) ul. Kisielewskiego 18/28B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387233, posiadają NIP 5730207319 i REGON 002751495.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą adresu elektronicznego biuro@inergis.pl.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. sprzedaży/dostawy zamówionego towaru/usługi;
 6. realizacji obowiązków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. reklamacji towaru/usługi;
 8. realizacji obowiązków gwarancyjnych i/lub serwisowych;
 9. marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami;
 10. ustalenia, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 11. dokonywania płatności;
 12. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 13. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 14. operatorzy systemów informatycznych,
 15. operatorzy systemów sms i e-mail,
 16. firmy kurierskie i poczta polska,
 17. podmioty uprawnione do otrzymania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 18. podwykonawcy Administratora,
 19. podmioty powiązane handlowo, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 20. obsługująca Administratora kancelaria prawna,
 21. firmy księgowe i/lub audytorskie.
 22. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 23. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 24. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 25. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 26. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 27. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 28. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 29. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 30. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 31. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 32. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 33. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 34. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 35. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 36. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 37. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 38. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 39. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
 40. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 41. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 42. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 43. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 44. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 45. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 46. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 47. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.